AES

Zasady i przepisy AES

1.Wprowadzenie

Anglo European Studbook (AES) to księga stadna prowadzona w Zjednoczonym Królestwie, uznana w Unii Europejskiej i w pełni zaaprobowana przez D.E.F.R.A. (Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich) będący P.I.O. (Organizacja wydawania paszportów) oraz pełnoprawnym członkiem W.B.F.S.H. (Światowa Federacja Hodowli Koni Sportowych).
AES jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (limited company) zarejestrowaną w Companies House (numer 2895163). Jej celem jest promowanie hodowli światowej klasy koni sportowych, z wykorzystaniem zwierząt o najlepszych rodowodach dostępnych w Zjednoczonym Królestwie i Europie.
Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki systemowi bieżącej klasyfikacji i monitorowania wyników i konsultowaniu wymogów wszystkich trzech dyscyplin olimpijskich, podejmując starania, by księga stadna była zgodna z najnowszymi trendami w tym zakresie. Konie AES z powodzeniem konkurują na poziomie Grand Prix, zdobywając najwyższe lokaty w rankingach WBFSH i mistrzostwach.
Kilka przykładów koni zarejestrowanych w AES konkurujących na najwyższym poziomie to Tripple X III, Argento, Molly Malone V, Billy Congo, Blue Angel, Serenade Tinka, Andrea, Lizziemary, JB’s Hot Stuff i River Rise Escarla, które zostały dopuszczone do światowej klasy programu.
Niniejszy dokument określa strukturę i metody AES. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać zgodnie z duchem tekstu oraz w porozumieniu z kierownictwem wyższego szczebla prowadzącym księgę stadną.
AES będzie działać zgodnie z dyrektywami Zjednoczonego Królestwa, UE i WBFSH nt. zasad i regulacji dot. księgi stadnej, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do AES i są uznawane za wiążące. W celu zapewnienia zgodności z Decyzją Komisji 92/353/EWG Spółka (Anglo European Studbook Ltd.) oświadcza, że dyskryminacja hodowców nie będzie mieć miejsca.
AES wydaje paszporty spełniające wszystkie specyfikacje określone w Aneksie I część 1 i część 2 do Rozporządzenia UE 2015/262 i niezmienione względem podanego formatu.
AES działa przez cały czas zgodnie z minimalnymi standardami operacyjnymi dla organizacji wydających paszporty zatwierdzonych w Zjednoczonym Królestwie wydanymi przez Defra i ostatnio zaktualizowanymi w marcu 2016 r.
AES jest administratorem danych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać dane osobowe w sposób w pełni zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO), które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 r. Przechowujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Są one poufne, zabezpieczone i będą wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych, statystycznych i analitycznych, dostarczania informacji osobom trzecim spełniającym takie same wymogi w zakresie ochrony danych, które potrzebują tych informacji na podstawie uzasadnionych przesłanek, takim jak Centralna baza danych koniowatych.
Nie będziemy ujawniać danych osobowych administratorom danych osób trzecich w przypadkach innych niż w związku z bazą danych koniowatych, chyba że jest to zgodne z prawem. AES jest związana decyzją Komisji 92/353/EWG oraz wszystkimi odpowiednimi przepisami dotyczącymi paszportów koniowatych.
AES będzie udostępniać dane o rodowodzie konia odpowiednim osobom trzecim, jeżeli wzbogaci to ogólną wiedzę na temat hodowli i wyników.

2.Cel hodowli

Celem hodowli AES jest wspieranie hodowli zdrowych koni sportowych na potrzeby wszechstronnych konkursów konia wierzchowego, skoków przez przeszkody i ujeżdżania, zdolnych do konkurowania na poziomie Grand Prix.
W tym celu, AES koncentruje się na funkcjonalności, sprawności i temperamencie.
Zwraca się szczególną uwagę na prawidłową budowę koni sportowych, które są odpowiednie do tego celu oraz zachęca do hodowli zorientowanej na długowieczność i żywotność.
AES to księga stadna koni sportowych oferująca hodowcom zachęty do prowadzenia hodowli pod kątem osiągania jak najwyższych wyników we wszystkich trzech dyscyplinach olimpijskich. Celem hodowli jest uzyskanie utalentowany koni zdolnych odnosić sukcesy sportowe.
AES dostrzega znaczenie temperamentu dla podatności na szkolenie i jezdności oraz wspiera hodowlę koni o odpowiednim charakterze, które będą chętnie trenować i staną się niezawodnymi partnerami podczas zawodów.

3.Cele

3.1 Ułatwić rejestrację koni sportowych w Zjednoczonym Królestwie i w pozostałej części Europy.
3.2 Hodować możliwie najlepsze konie sportowe.
3.3 Wspierać właścicieli i hodowców poprzez udzielanie porad, wskazówek, informacji i danych oraz dzięki przejrzystości.
3.4 Wspierać brytyjską społeczność hodowców w celu przyczynienia się do jej sukcesu w perspektywie długoterminowej.
3.5 Wspierać jeźdźców poprzez udzielanie informacji i zachęcanie do hodowli funkcjonalnych utalentowanych koni o doskonałych zdolnościach i temperamencie.
3.6 Zachęcać właścicieli, hodowców i jeźdźców do współpracy i dzielenia się wiedzą.
JAK:
3.7 Dostarczając informacje prasowe za pośrednictwem newsletterów, komunikatów prasowych, strony internetowej, mediów społecznościowych i seminariów.
3.8 Wykorzystując wiedzę i umiejętności najlepszych jeźdźców w kategoriach ujeżdżania, skoków przez przeszkody i WKKW.
3.9 Regularnie klasyfikując stada hodowlane i potomstwo z uwzględnieniem ocen wyników.
3.10 Rejestrując wszystkie zwierzęta w Centralnej bazie danych koniowatych. 3.11 Klasyfikując klacze z uwzględnieniem ich wyników.
3.11 Pokazy klasyfikacyjne koni młodych.
3.12 Konkursy hodowców.
3.13 Pokazy klasyfikacyjne ogierów.
3.14 Elite Foal Auction.
3.15 Członkostwo w WBFSH.
KRYTERIA KLASYFIKACJI
3.15 Zdrowie i zdolności
3.16 Budowa i ruch
3.17 Jakość potomstwa
3.18 Sprawność podczas zawodów i zdolności potomstwa
3.19 Zdolność reprodukcyjna
3.20 Rodowód i status w księdze stadnej (główna, dodatkowa lub podstawowa księga stadna)

4.Członkostwo

Członkostwo jest otwarte dla wszystkich, którzy rejestrują konia w AES. Nie ma rocznej opłaty za członkostwo. Korzyści wynikające z członkostwa to:
4.1 Możliwość rejestracji i wyrobienia paszportu.
Obejmuje to wszystkie usługi związane z identyfikacją koniowatych, w tym:
4.1.1 Rejestrację nowonarodzonych źrebiąt
4.1.2 Na wniosek właścicieli, przestemplowanie koni i kuców kwalifikujących się do wpisu w księdze stadnej.
4.1.3 Klasyfikację kwalifikujących się zwierząt hodowlanych w księdze stadnej.
4.1.4 Aktualizację informacji o właścicielu
4.1.5 Aktualizację innych istotnych informacji, takich jak wyniki klasyfikacji genetycznej lub fenotypowej
4.2 Informacje za pośrednictwem newslettera, mediów społecznościowych i strony internetowej.
Regularnie aktualizujemy naszą stronę internetową i media społecznościowe podając najnowsze wiadomości i wysyłamy naszym członkom pisma z informacjami o usługach i inicjatywach. Członkowie otrzymują również bezpłatną kopię „British Breeder Magazine”.
4.3 Bezpłatne uczestnictwo w pokazach klasyfikacyjnych.
Wszyscy członkowie są uprawnieni do odwiedzenia naszych pokazów ogierów lub wystawiania na nich swoich zwierząt.
4.4 Bezpłatny wstęp na spotkania i seminaria.
Spotkanie dla naszych członków organizujemy co najmniej raz w roku. Członkowie otrzymają porządek obrad i protokół ze spotkania.
4.5 Dostęp do wyników badań i dodatkowych informacji.
Za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych i strony internetowej, informujemy naszych hodowców o ważnych kwestiach zdrowotnych zwierząt ważnych z punktu widzenia hodowli, w tym o badaniach znanych schorzeń genetycznych i ogniskach wszelkich chorób zakaźnych.
4.6 Kwalifikowalność do uczestnictwa w pokazach klasyfikacyjnych.
Wszyscy członkowie są uprawnieni do przedstawienia swoich zwierząt na pokazach klasyfikacyjnych.

5.Prawa hodowców i procedura składania skarg

5.1 Hodowcy mogą być pewni, że uczciwe traktowanie klientów jest główną zasadą, którą kieruje się Anglo European Studbook oraz tego, że zawsze zwracamy uwagę na potrzeby naszych hodowców. Nasze usługi zostały zaprojektowane tak, aby w pełni zaspokoić potrzeby naszych hodowców. Staramy się dostarczać hodowcom jasne informacje w celu zapewnienia, że posiadają oni odpowiednią wiedzę przed, w trakcie i po skorzystaniu z naszych usług. Udzielane porady są zawsze dopasowane do danego hodowcy i uwzględniają jego szczególną sytuację. Staramy się stale spełniać oczekiwania hodowców i zapewnić, że posiadają oni pełne informacje o oferowanych przez nas usługach. Zapewniamy, że nasi hodowcy nie napotykają żadnych nieuzasadnionych barier utrudniających swobodny dostęp do usług innej księgi stadnej lub wniesienie skargi (patrz punkt 5.1.2 niniejszego dokumentu).
W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia nieporozumień, wdrożyliśmy odpowiednią politykę, a tam, gdzie jest to konieczne lub właściwe – zasięgamy porady i współpracy Trading Standards w celu ich rozwiązania.
5.1.1 Potwierdzamy, że wszyscy hodowcy są traktowani równo i żaden z nich nie jest dyskryminowany. Hodowcy mogą dowolnie wybierać klacze i ogiery rozpłodowe, które, jeżeli hodowca wyrazi taką wolę, zostaną poddane procedurze klasyfikacji. Potomstwo zostanie wpisane do odpowiedniej księgi stadnej, do sekcji dopasowanej do ww. wyboru (patrz sekcja 6 niniejszego dokumentu). Potwierdzamy, że hodowcy zachowują prawo własności do swoich zwierząt hodowlanych.
5.1.2 Anglo European Studbook szczyci się wysokim poziomem obsługi klienta, mogą jednak wystąpić sytuacje, gdzie klient będzie chciał złożyć skargę w związku z niższą jakością naszej obsługi. W takim przypadku, zachęcamy do złożenia skargi, abyśmy mogli rozwiązać problem.
W przypadku skarg/odwołań prosimy o kontakt:
Anglo European Studbook ltd. New Barn Farm Capel Road Rusper, West Sussex, Zjednoczone Królestwo
RH12 4PZ Tel: 01293 871701 Fax: 01293 871205
Email: info@angloeuropeanstudbook.co.uk
Zasady Procedury Reklamacyjnej
1. Przesyłamy pisemne potwierdzenie złożenia skargi oraz imię i nazwisko oraz dane kontaktowe członka personelu zajmującego się daną sprawą.
2. Potwierdzamy, w jaki sposób skarga zostanie rozpatrzona i w jakim terminie (w miarę możliwości bezzwłocznie, w przeciwnym razie, AES zazwyczaj udziela odpowiedzi w ciągu 48 godzin lub do jednego tygodnia, w zależności od złożoności skargi).
3. Przekazujemy pisemne potwierdzenie wyniku skargi.
1. Jeżeli skarga nie zostanie rozwiązana, w ciągu 8 tygodni od złożenia pierwotnej skargi zostanie przesłane pismo wyjaśniające dlaczego nie udało nam się rozstrzygnąć sprawy. Pismo to będzie również opisywać procedurę odwoławczą.
2. W związku z otrzymanymi reklamacjami, nasi pracownicy będą prowadzić odpowiednie rejestry. W razie potrzeby, rejestry te będą dostępne do wglądu. Dokumentacja ta będzie zawierać imię i nazwisko osoby składającej skargę, jej treść oraz wszelką stosowną korespondencję. Będzie również obejmować wszelkie oferty zaspokojenia roszczenia, zaakceptowane lub odrzucone przez osobę występującą z roszczeniem. Rejestry te będą przechowywane w naszej bazie danych.
Zasady Procedury Odwoławczej
1. Jeżeli klient nie jest zadowolony z rozwiązania/procesu, może odwołać się do kierownictwa Studbook. Odwołanie to powinno zostać złożone na piśmie, szczegółowo opisującym przyczynę niezadowolenia i, opcjonalnie, proponowane rozwiązanie/rozwiązania.
2. Jeżeli klient nie jest zadowolony z wyniku odwołania, może skierować sprawę bezpośrednio do:
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Horse Passports Team, Area 5E, 9 Millbank, c/o Nobel House, 17 Smith Square, London, Zjednoczone Królestwo SW1P 3JR

6.Księga stadna

Rodzaje rejestracji
Anglo European Studbook rejestruje konie w następujących księgach:
6.1 Księga główna (Main Studbook)
6.2 Księga dodatkowa (Auxiliary Studbook)
6.3 Księga podstawowa (Foundation Studbook)
6.1.1 Księga główna
Do Księgi głównej (Main Studbook) można wpisać konie, które:
6.1.1.1 Pochodzą od ogiera sklasyfikowanego przez AES (Zarejestrowany,* Licencjonowany, Zatwierdzony albo Elitarny) albo od ogiera wpisanego do innej księgi stadnej będącej członkiem WBFSH albo innej księgi stadnej uznawanej przez AES, dla których można potwierdzić pochodzenie do 3 pokoleń wstecz po stronie klaczy. * jeżeli ogier pokrył klacz należącą do właściciela
6.1.1.2 Konie młode spełniające powyższe kryteria i pochodzące od klaczy sklasyfikowanej przez AES kwalifikują się do kontroli w celu wciągnięcia ich do sekcji fioletowej, części premium księgi stadnej.
6.2.1 Księga dodatkowa
Do księgi dodatkowej można wpisać konie, które:
6.2.1.1 Pochodzą od ogiera sklasyfikowanego przez AES (Zarejestrowany, Licencjonowany, Zatwierdzony albo Elitarny), dla których można potwierdzić pochodzenie do mniej niż 3 pokoleń wstecz po stronie klaczy.
6.2.1.2 Pochodzą od ogiera wpisanego do innej księgi stadnej uznanej przez AES, albo od ogiera wpisanego do innej księgi stadnej będącej członkiem WBFSH, dla których można potwierdzić pochodzenie do mniej niż 3 pokoleń wstecz po stronie klaczy.
6.2.1.3 Pochodzą od ogiera wpisanego do innej księgi stadnej nieuznanej przez AES, ale uznanej przez UE.
6.2.1.4 Pochodzą od ogiera wpisanego do innej księgi stadnej nieuznanej przez AES ani przez UE.
6.2.1.5 Pochodzą od ogiera niesklasyfikowanego w księdze stadnej, którego pochodzenie można potwierdzić do 3 pokoleń wstecz.*
6.2.1.6 Pochodzą od ogiera bez wpisu w księdze stadnej, którego pochodzenie można potwierdzić do mniej niż 3 pokoleń wstecz.
* Konieczne jest przeprowadzenie testu DNA w celu zweryfikowania pochodzenia wszystkich ogierów bez wpisu w księdze stadnej.
6.3.1 Księga podstawowa
Do Księgi podstawowa (Foundation Studbook) wpisuje się konie, które odpowiednie dla celów hodowlanych AES, tj. konkurowania w jednej z trzech dyscyplin olimpijskich oraz:
6.3.1.1 których rodowód jest niemożliwy do potwierdzenia
6.3.1.2 które pochodzą od ogiera niesklasyfikowanego w księdze stadnej, którego pochodzenie można potwierdzić do mniej niż 3 pokoleń wstecz oraz od klaczy, której pochodzenie można potwierdzić do mniej niż 3 pokoleń wstecz.
6.3.1.3 Paszporty podstawowe to wyłącznie dokumenty identyfikacyjne i nie zawierają jakichkolwiek informacji o rodowodzie.
6.4 Księgi stadne uznawane przez AES. AES uznaje księgi stadne:
1. które uznawane są na terenie UE
2. których cel hodowlany jest w znacznej mierze podobny do celu AES i które stosują równoważną metodę selekcji, dzięki której mogą przyczynić się do realizacji celu hodowlanego AES.
3. które są członkami W.B.F.S.H.
AES opublikuje listę uznanych ksiąg stadnych na swojej stronie internetowej.
6.5. AES nie będzie rejestrować koni pełnej krwi angielskiej ani koni rasy Hackney.

7.System klasyfikacji ogierów

7.1 Klasyfikowane przez nas ogiery zostaną dodane do naszej bazy danych ogierów:
7.1.1 Jeżeli ogier został pierwotnie wpisany do AES (księgi głównej lub dodatkowej) zachowa swój oryginalny UELN przydzielony przez AES. Baza danych zostanie zaktualizowana o status ogiera (Zarejestrowany, Licencjonowany, Zatwierdzony albo Elitarny).
7.1.2 Jeżeli ogier został pierwotnie wpisany do innej księgi stadnej zachowa swój oryginalny UELN przydzielony przez nią. Baza danych zostanie zaktualizowana o status ogiera (Zarejestrowany, Licencjonowany, Zatwierdzony albo Elitarny). AES nie wyda nowego paszportu. W przypadku utraty, PIO wystawi paszport zastępczy, chyba że ogier znajduje się w Zjednoczonym Królestwie, a oryginalny PIO nie posiada biura na terenie kraju, w którym to przypadku właściciel ogiera może złożyć wniosek o wydanie duplikatu paszportu przez AES, ale z oryginalnymi danymi identyfikacyjnymi i rejestracyjnymi.
Po sklasyfikowaniu przez AES, ogier uzyska status „oceniony” (Zarejestrowany, Licencjonowany, Zatwierdzony lub Elitarny).
Ogier zarejestrowany w innej księdze stadnej zostanie, po klasyfikacji w AES, dodany do bazy danych.
Po dodaniu nowo sklasyfikowanego ogiera do naszej bazy danych ogierów, otrzyma on status przyznany podczas klasyfikacji (Zarejestrowany, Licencjonowany, Zatwierdzony lub Elitarny).
Ogiery otrzymują zsumowaną ocenę, która następnie jest dodawana do bazy danych AES.
Oceny ogierów
7.2.1 Poniżej wymagań 7.2.2 Zarejestrowany 7.2.3 Licencjonowany 7.2.4 Zatwierdzony 7.2.5 Elitarny
Podczas pierwszego pokazu klasyfikacyjnego danego ogiera wystawiana jest wstępna ocena dot. jego budowy, zdolności, ruchu i rodowodu przy wykorzystaniu profilu liniowego. Profile liniowe ocenianych ogierów są dodawane do bazy danych. Konie o wątpliwym zdrowiu będą wykluczane. W przypadku sporu dotyczącego zdrowia ogiera, głos decydujący będzie mieć nasz weterynarz. Klasa może się zmieniać wraz z upływem czasu w zależności od wyników ogiera i jakości jego potomstwa.
Ogiery przedstawione w wieku od 2 1/2 do 3 1/2 lat będą sprawdzane na uwięzi i puszczone bez lonży i mogą być klasyfikowane jako poniżej wymagań, zarejestrowane albo licencjonowane.
Ogiery w wieku czterech lat lub starsze będą oceniane pod siodłem i aby ich ocena została podniesiona do poziomu „Licencjonowany” albo „Zatwierdzony”, oczekuje się, że ich praca w kategorii ujeżdżania i skoków będzie adekwatna do wieku.
Ocena wyników:
AES nieustannie ocenia wyniki swoich ogierów w zawodach i pod względem jakości potomstwa. Decyzja o przyznaniu wyższej, a także niższej oceny w oparciu o wyniki ogiera w zawodach lub jakość zbadanego potomstwa należy do sędziów.
7.2.2 Ogiery zarejestrowane
Ogierom przyznaje się status zarejestrowany, jeżeli wykażą potencjał i wysoką jakość, ale jeszcze nie wykazały się w stopniu wystarczającym do przyznania wyższego statusu. Ten poziom klasyfikacji jest przeznaczony dla młodych nie w pełni dojrzałych ogierów.
Właścicieli informuje się, że status „Zarejestrowany” umożliwia im wykorzystanie ogiera do krycia wyłącznie ich własnych klaczy i nie stanowi pozwolenia na reklamowanie go jako ogiera rozpłodowego, którego potomstwo zostanie zarejestrowane w księdze stadnej. Zarejestrowane ogiery mogą pokryć maksymalnie 10 klaczy rocznie.
Zarejestrowane ogiery muszą zostać przedstawione do ponownej oceny w ciągu 2 lat od pierwszej klasyfikacji.
7.2.3 Ogiery licencjonowane
Ogiery wykazujące wyjątkową jakość i potencjał w młodym wieku mogą osiągnąć status „Licencjonowany” podczas pierwszej inspekcji. Ogiery zarejestrowane można podnieść do statusu „Licencjonowany” na podstawie kolejnych inspekcji oraz po wykazaniu się pod względem jakości potomstwa i wyników sportowych.
Ogier licencjonowany może pokryć do trzydziestu klaczy rocznie. Potomstwo można zarejestrować w głównej albo dodatkowej księdze stadnej.
7.2.4 Ogiery zatwierdzone
Status „Zatwierdzony” przyznawany jest na podstawie dokumentacji wyników lub jakości potomstwa lub kolejnej inspekcji przeprowadzanej osoby prowadzące oceny na potrzeby księgi stadnej. Ogiery zatwierdzone wykazały się w hodowli i w zawodach pod kątem niezawodność i odpowiedniości podobnie do wyników ogierów testowanych na kontynencie.
Na ogiery zatwierdzone nie nakłada się ograniczenia dot. liczby klaczy pokrywanych w ciągu roku.
7.2.5 Ogiery elitarne
Ogiery, które osiągnęły najlepsze wyniki na szczeblu międzynarodowym i których potomstwo konsekwentnie oceniane jest znacznie powyżej średniej, otrzymują status „Elitarny”. Status ten jest przyznawany według uznania oceniających i zarządzających księgą stadną.
Na ogiery elitarne nie nakłada się ograniczenia dot. liczby klaczy pokrywanych w ciągu roku.
7.3 O ocenie ogiera decyduje Komitet ds. Klasyfikacji Ogierów składający się z osób prowadzących oceny.
7.4 O podniesieniu lub obniżeniu oceny danego ogiera decyduje Komitet ds. Klasyfikacji Ogierów, albo podczas pokazu, albo specjalnego zebrania (Ocena roczna).
Ocena ogierów, które nie osiągną wystarczających wyników lub nie spłodzą potomstwa odpowiedniej jakości, zostanie obniżona, a pewnych przypadkach ich licencja zostanie cofnięta. Oceny podnoszone są wedle uznania Komitetu ds. Klasyfikacji Ogierów, jeżeli wyniki i potomstwo danego ogiera wykaże, że jest on cenny dla populacji hodowlanej.
Zazwyczaj oczekuje się, że ogier w wieku siedmiu lat będzie osiągać wysokie wyniki w zawodach na poziomie na co najmniej krajowym w celu zakwalifikowania się do oceny wyników w związku z podniesieniem statusu. Zazwyczaj, ogiery elitarne odnoszą sukcesy w zawodach międzynarodowych i doświadczenie w Grand Prix.
W celu monitorowania wyników ogiera, AES konsultuje się z FEI oraz krajowym rejestrem wyników. W przypadku podniesienia albo obniżenia oceny ogiera, właściciel zostaje o tym powiadomiony pocztą. W wyjątkowych przypadkach można przyznać roczne odroczenie. Jeżeli właściciel uważa, że istnieją wyjątkowe okoliczności usprawiedliwiające słabe wyniki danego ogiera, powinien powiadomić AES na piśmie, załączając wszelkie dowody na ich potwierdzenie, co najmniej czternaście dni przed Corocznym pokazem klasyfikacyjnym ogierów albo Oceną roczną. Jeżeli ogier otrzyma roczne odroczenie obniżenia oceny, właściciel zostanie poinformowany na piśmie. Status klasyfikacji ogiera jest zamieszczany w dostępnej publicznie bazie danych.
7.5 Przed sklasyfikowaniem, wszystkie ogiery muszą zostać poddane pełnej pięciostopniowej weryfikacji. Należy dołączyć zdjęcia rentgenowskie w liczbie co najmniej 18:
Kość łódkowata (2×2) kość heterotopowa (2×2) staw skokowy (3×2) staw kolanowy (1×2)
Pęcina tylna (1×2)
7.6 Wszystkie ogiery należy przebadać pod kątem Warmblood Fragile Foal Syndrome. Wyniki zostaną opublikowane w bazie danych.

8.System klasyfikacji klaczy i źrebiąt

AES zdecydowanie zaleca, aby wszystkie klacze hodowlane oraz wszystkie młode konie od nieprzebadanych rodziców zostały przebadane pod kątem Warmblood Fragile Foal Syndrome.
Klasy dostępne dla koni młodych i klaczy hodowlanych we wszystkich trzech księgach stadnych (głównej, dodatkowej, podstawowej) są następujące:
Premium 3 – jedna gwiazdka
Premium 2 – dwie gwiazdki
Premium 1 – trzy gwiazdki
Dorosłe konie otrzymają kolejne gwiazdki w oparciu o wyniki:
Krajowy rejestr wyników: 4 gwiazdki
Międzynarodowy rejestr wyników: 5 gwiazdek
Konie z 4 gwiazdkami otrzymają dokumenty srebrne, konie z 5 gwiazdkami – złote.
Na pokazach stosuje się następujące klasy:
8.1 Źrebięta urodzone w bieżącym roku.
8.2 Klacze i ogiery roczne.
8.3 Klacze i ogiery dwuletnie.
8.4 Klacze i wałachy trzyletnie.
8.5 Klacze i wałachy trzyletnie lub starsze.
Wszystkie konie muszą być pokazane na uwięzi oraz luzem. Dwu i trzylatki będą musiały bez uwięzi zostać przeprowadzone przez przeszkody.
Wpisowe za każdego konia opisano w sekcji dot. opłat naliczanych przez AES.
Rejestracja w AES jest obowiązkowa dla wszystkich pokazów klasyfikacyjnych koni młodych. Klacze zarejestrowane w innych księgach stadnych kwalifikują się również do klasyfikacji w księdze stadnej do celów hodowlanych. Klacze z pełną dokumentacją w księdze głównej innego członka WBFSH kwalifikują się do klasyfikacji w głównej księdze AES.
W przypadku klaczy bez pełnej dokumentacji w księdze głównej innego członka WBFSH obowiązują te same zasady, co w przypadku rejestracji koni młodych, tj. klacze te kwalifikują się do wpisu w dodatkowej lub podstawowej bazie danych.
Wszystkie konie są oceniane przy użyciu pełnego profilu liniowego, który jest archiwizowany i udostępniany hodowcy.

9.Zasady klasyfikacji

9.1 AES nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności finansowej w odniesieniu do klas przyznanych na pokazach klasyfikacyjnych.
9.2 Osoby oceniające i urzędnicy pełnią swoje funkcje na zasadzie wolontariatu i nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za swoje decyzje.
9.3 Oceniający są zobowiązani do wyjaśnienia swoich decyzji oraz do informowania wystawców i udzielania im pomocy, według własnego uznania, prywatnie lub na forum publicznym.
9.4 Oceniający będą szukali koni o zdrowych, atletycznych i dobrze zbudowanych koni poruszających się i zbudowanych odpowiednio do wybranej dla nich dyscypliny, tj. ujeżdżania, skoków i WKKW.
9.5 Aby zakwalifikować się do klasyfikacji klaczy lub koni młodych, koń musi posiadać wpis w jednej z ksiąg stadnych AES albo zostać zakwalifikowany do rejestracji jako zwierzę hodowlane.
9.6 Aby zapisać konia do pokazu klasyfikacyjnego, musi on zostać zarejestrowany tak jak opisano w zdaniu poprzednim; wpis musi być kompletny oraz należy opłacić wpisowe.
9.7 Klacze i konie młode klasyfikowane są na podstawie chodu i budowy. Brane są pod uwagę również typ i wyniki.
9.8 W przypadku uwzględnienia wyników w celu klasyfikacji, właściciel konia musi przedłożyć aktualne dowody deklarowanych wyników z formularzem zgłoszeniowym.
9.9 Kawalkatorzy nie mają obowiązku noszenia białej odzieży. Białe tasiemki wplecione w grzywę lub ogon konie również nie są pożądane.
9.10 Uzda nie powinna być zdobiona.
9.11 Aby otrzymać ocenę, ogiery muszą wziąć udział w pokazie klasyfikującym.
9.12 Właściciele ogierów mogą ubiegać się o nadzwyczajną klasyfikację poza pokazem, jeżeli okoliczności uniemożliwiają im wzięcie udziału w klasyfikacji publicznej. Muszą oni posiadać wszystkie wymagane obiekty i uiścić dodatkową opłatę.
9.13 W celu zatwierdzenia, ogiery, które wykazały się na poziomie międzynarodowym i u których nie stwierdzono żadnych chorób muszą wziąć udział w przynajmniej jednym pokazie klasyfikacyjnym i paradzie przed sędziami i publicznością.
9.14 Ogiery zgłoszone do klasyfikacji muszą zostać poddane pełnej weryfikacji pięciostopniowej. Wymagane jest świadectwo weterynarza stwierdzające, że ogier nie cierpi na choroby dziedziczne oraz wypełniony formularz oznakowania.
9.15 DNA wszystkich sklasyfikowanych ogierów musi być zarejestrowane i przechowywane.
9.16 AES zaakceptuje ogiery do klasyfikacji z każdej księgi stadnej uznanej przez AES i może zdecydować się na przyjęcie ogierów figurujących w innych księgach.
9.17 Aby utrzymać status „Zatwierdzony” ogiery muszą osiągać wysokie wyniki sportowe.
9.18 W celu podniesienia oceny, ogiery zaprasza się do udziału w kolejnych pokazach.
9.19 Ogiera można ocenić w wybranej dyscyplinie – ujeżdżaniu, skokach i WKKW. W celu osiągnięcia najlepszego rezultatu, ogiery przeznaczone do WKKW powinny przed klasyfikacją brać udział w konkursach do poziomu zaawansowanego.
9.20 Przed klasyfikacją, wszystkim ogierom muszą zostać wykonane zdjęcia rentgenowskie, a opis ich interpretacji przekazany do AES.
9.21 Składając wniosek o sklasyfikowanie ogiera, właściciel wyraża zgodę na poddanie konia ocenie i akceptuje, że opinia oceniających będzie uczciwa i pozbawiona uprzedzeń. Wydana przez nich ocena jest ostateczna.
9.22 W celu zapobiegania nadużyciom, przeprowadzone zostaną losowe badania krwi.
9.23 Nieprawdziwe prognozy dot. statusu ogiera przekazywane do wiadomości publicznej mogą doprowadzić do wykluczenia z księgi stadnej.
9.24 Od każdego ogiera należy opłacić składkę w wys. 195 GBP, w tym VAT. Jeżeli właściciele ogierów nie chcą, by ich ogier figurował w bazie danych jako aktywny, muszą powiadomić nas nie później niż 31 grudnia poprzedniego roku. Niepłacenie składek od ogierów spowoduje wykluczenie z księgi stadnej. Ogiery elitarne są wyłączone z obowiązku opłacania corocznych składek.
9.25 Wszystkie świadectwa pokrycia są numerowane. Po opłaceniu składki od ogierów, właściciel może zamówić liczbę świadectw potrzebną do zarejestrowania całego potomstwa danego ogiera.
9.26 Świadectwa pokrycia AES mogą zostać wykorzystane wyłącznie w przypadku ogierów sklasyfikowanych przez AES. Nieprawidłowe użycie nie będzie tolerowane, a kolejne źrebięta nie będą rejestrowane.
9.27 Zielona kopia świadectw pokrycia musi zostać zwrócona do biura AES do dnia 1 listopada każdego roku.
9.28 Wszelkie przypadki oszustwa będą skutkować usunięciem z AES. Obejmuje to nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd reklamowanie ogierów (np. prezentowanie ogierów zarejestrowanych instalacji jako „w pełni sklasyfikowanych”).

10.Procedury rejestracji

10.1 Zasady rejestracji
10.1.1 Oryginalne dokumenty zostaną przestemplowane w celu ochrony danych i autentyczności oryginałów.
10.1.2 Zaleca się nie kopiować dokumentów. W przypadku pożaru, kradzieży lub utraty paszportów lub dokumentów, należy przedłożyć nowy schemat oznakowania wraz z podpisaną deklaracją
10.1.3 Wszystkie rejestracje będą rozpatrywane zgodnie z dyrektywą UE w sprawie rejestracji koni. Obejmuje to wprowadzanie wszystkich zarejestrowanych zwierząt do Centralnej Bazy Danych Koniowatych.
10.1.4 Wszystkie źrebięta muszą być rejestrowane w czasie, gdy wciąż znajdują się przy klaczy. Formularz oznakowania musi zostać wypełniony, podpisany i opatrzony pieczęcią lekarza weterynarii lub osoby upoważnionej przez AES.
10.1.5 W przypadku spóźnionej rejestracji, po oddzieleniu źrebięcia od klaczy, należy dołączyć pisemne potwierdzenie weterynarza zaangażowanego przez hodowcę, albo zbadanie rodowodu za pomocą badania krwi lub DNA, którego koszty pokrywa wnioskodawca.
Wnioski składane później niż 6 miesięcy po terminie oddzielenia źrebięcia od klaczy ALBO po 31 stycznia następnego roku, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, będą skutkowały wydaniem duplikatu paszportu, który identyfikuje konia jako usuniętego z łańcucha żywieniowego, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dot. łańcucha żywieniowego.
10.1.6 Konie z krajów spoza UE mogą ubiegać się o rejestrację i mogą zostać zaakceptowane, jeżeli zostaną uznane za odpowiednie do naszych celów hodowlanych.
10.1.7 W przypadku śmierci konia, jego dokumenty nie mogą pozostawać w obiegu i muszą zostać zwrócone do biura AES. Paszport zostanie unieważniony.
10.2.0 Wyjaśnienie różnych procedur rejestracji w poszczególnych księgach stadnych.
10.2.1 Procedura rejestracji w Głównej księdze stadnej
10.2.2 Procedura rejestracji w Dodatkowej księdze stadnej *
10.2.3 Procedura rejestracji w Podstawowej księdze stadnej *
10.2.1 Procedura rejestracji w Głównej księdze stadnej
Aby stworzyć paszport dla nowo zarejestrowanego zwierzęcia w naszej Księdze głównej potrzebne są:
• Wypełniony certyfikat pokrycia AES. Górną część awersu powinien wypełnić i podpisać właściciel ogiera. Dolną część awersu powinien wypełnić i podpisać hodowca/właściciel. Rewers powinien zostać wypełniony, podpisany i podstemplowany przez chirurga weterynarza. Powinien on również opatrzyć rewers dokumentu kodem kreskowym mikroczipu.
• W przypadku, gdy ojciec konia jest sklasyfikowany w innej księdze stadnej, prosimy o przesłanie certyfikatu pokrycia z tej księgi i pobranie „formularza AES Sketch” z naszej strony internetowej, który musi zostać wypełniony, podpisany i opatrzony pieczęcią chirurga weterynarza. Obok rysunku na formularzu należy nakleić kod kreskowy mikroczipu. Prosimy pamiętać o przekazaniu danych właścicieli/hodowców na oddzielnym arkuszu. Proszę również przesłać świadectwo zootechniczne otrzymane z nasieniem ogiera.
• Kopia xero albo skan rodowodu/dokumentu identyfikacyjnego klaczy zawierająca jej nr UELN. Rodowody spisane odręcznie nie będą akceptowane.
• Jeżeli badanie przeprowadzone przez chirurga weterynarza odbywa się po oddzieleniu źrebięcia od klaczy, konieczne jest przeprowadzenie badania krwi (DNA) w celu potwierdzenia hodowli. Prosimy o kontakt z naszym biurem w celu uzyskania zestawu do badania DNA.
10.2.2 Procedura rejestracji w Dodatkowej księdze stadnej *
Aby utworzyć paszport dla nowo zarejestrowanego zwierzęcia w naszej Księdze dodatkowej (Auxiliary Studbook) potrzebne są:
• Wypełniony certyfikat pokrycia AES. Górną część awersu powinien wypełnić i podpisać właściciel ogiera. Dolną część awersu powinien wypełnić i podpisać hodowca/właściciel. Rewers powinien zostać wypełniony, podpisany i podstemplowany przez chirurga weterynarza. Powinien on również opatrzyć rewers dokumentu kodem kreskowym mikroczipu.
• W przypadku, gdy ojciec konia jest sklasyfikowany w innej księdze stadnej uznanej przez AES, prosimy o przesłanie certyfikatu pokrycia z tej księgi i pobranie „formularza AES Sketch” z naszej strony internetowej, który musi zostać wypełniony, podpisany i opatrzony pieczęcią chirurga weterynarza. Powinien on również opatrzyć rewers dokumentu kodem kreskowym mikroczipu. Prosimy pamiętać o przekazaniu danych właścicieli/hodowców na oddzielnym arkuszu. Proszę również przesłać świadectwo zootechniczne otrzymane z nasieniem ogiera.
• Kopia xero albo skan rodowodu/dokumentu identyfikacyjnego klaczy zawierająca jej nr UELN. Rodowody spisane odręcznie nie będą akceptowane. •
10.2.3 Procedura rejestracji w Podstawowej księdze stadnej
Aby stworzyć paszport dla nowo zarejestrowanego zwierzęcia w naszej Księdze podstawowej (Foundation Studbook) potrzebne są:
• Wypełniony „formularz AES Sketch” pobrany z naszej strony internetowej, który musi zostać wypełniony, podpisany i opatrzony pieczęcią chirurga weterynarza. Jeżeli dostępne jest świadectwo pokrycia, weterynarz powinien również opatrzyć rewers dokumentu kodem kreskowym mikroczipu. Prosimy pamiętać o przekazaniu danych właścicieli/hodowców na oddzielnym arkuszu.
• Proszę również przesłać świadectwo zootechniczne otrzymane z nasieniem ogiera, jeżeli zostało przekazane.

11.Paszporty

Nasze paszporty koni są sporządzane zgodnie z najwyższymi standardami i są zgodne z najnowszymi przepisami prawa Zjednoczonego Królestwa/UE dotyczącymi norm zootechnicznych. Szczycimy się doskonałymi zabezpieczeniami naszych paszportów.

12.Procedury rejestracji w biurze

12.1 Biuro w Zjednoczonym Królestwie
12.2 Płatności i koszty
12.3 Proces tworzenia paszportów
12.1 Biuro w Zjednoczonym Królestwie
Anglo European Studbook (Anglo-Europejska księga stadna – AES) to księga stadna prowadzona w Zjednoczonym Królestwie i uznana w Unii Europejskiej i w pełni zaaprobowana przez D.E.F.R.A. (Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich) będący P.I.O. (Organizacja wydawania paszportów) oraz pełnoprawnym członkiem W.B.F.S.H. (Światowa Federacja Hodowli Koni Sportowych). Nasze paszporty koni są sporządzane zgodnie z najwyższymi standardami i są zgodne z najnowszymi przepisami prawa Zjednoczonego Królestwa/UE dotyczącymi norm zootechnicznych. Nasze biuro znajduje się we wsi Rusper (zachodnie Sussex), gdzie sporządzane są nasze paszporty: The Anglo European Studbook New Barn Farm Capel Road Rusper, West Sussex RH12 4PZ Zjednoczone Królestwo. Wszelkie informacje wymagane dla nowych wpisów rejestracyjnych proszę przesyłać do naszego biura w Zjednoczonym Królestwie.
12.2 Płatności i koszty opłaty rejestracyjnej wynoszą 25 GBP, w tym 20% VAT. Późniejsze rejestracje (po 31 listopada) kosztują 78 GBP, w tym 20% VAT. Płatności można dokonać:
• Przelewem bankowym
• Wysyłając czek do naszego biura w Zjednoczonym Królestwie. Do paszportu zostanie dołączona faktura, którą należy opłacić w ciągu 30 dni.
12.3 Proces tworzenia paszportów
Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, paszport konia zostanie sporządzony w ciągu jednego tygodnia. W przypadku niepełnego świadectwa pokrycia lub formularza Sketch, prześlemy je do Państwa wraz z notatką wyjaśniającą, nieprawidłowości lub braki. W przypadku braku innych informacji, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub pocztą elektroniczną w celu jak najszybszego ich uzyskania.
Nowo zarejestrowane konie są natychmiast wprowadzane do Centralnej Bazy Danych Koniowatych.